Małżeństwo

?Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela?

(Mt 19, 5-6)?Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu?

(KPK 1055,1).


Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: ?Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela? (Mt 19, 6).


Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).


Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.


Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i ?są najcenniejszym darem małżeństwa?, a ?rodzicom przynoszą najwięcej dobra? (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.


PRZYGOTOWANIE…

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).OBOWIĄZKI NARZECZONYCH:

1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich

2. Spotkania w poradni rodzinnej

3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej

4. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi

5. Spotkania w kancelarii parafialnej:


I spotkanie

– spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich

– wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),

– ustalenie daty ślubu,

– umówienie się na drugie spotkanie,


II spotkanie

– narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,

– egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm)

– umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni zawierają związek małżeński,


III spotkanie

– spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,

– omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,

– jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USCWYMAGANE DOKUMENTY:

1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.

2. Świadectwo bierzmowania.

3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.

4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.

5. Dowody osobiste.

6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.W DNIU ŚLUBU:

10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do kancelarii by:

– złożyć brakujące podpisy

– przynieść obrączkiWIRTUALNY CMENTARZ:

Zapraszamy do odwiedzin Wirtualnego Cmentarza Parafii Waśniów:


LITURGIA NA DZISIAJ:
MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele, Uroczystości i Święta:


09:00

11:00

16:00

Dzień powszedni:


17:00

KONTAKT:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie


ul. Rynek 30

27-425 Waśniów

tel: (+48) 41 2646013

KONTO BANKOWE:

Dla ofiarodawców podajemy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Waśniów

73 8507 0004 2008 8000 3632 0001

z dopiskiem "darowizna na Kościół w Waśniowie"

PORTAL OPOKA: